شماره ركورد :
48940
پديد آور :
حسن زاده، قاسم
عنوان :
خودآموز اپراتوري كامپيوتر
شرح پديد آور :
تاليف: قاسم حسن زاده , حسن صمدي آذر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1375
مشخصات ظاهري :
423 ص.: نمودار
موضوع :
كامپيوترها- راهنماي آموزشي
شناسه هاي افزوده :
صمدي آذر، حسن، مترجم
ردة اصلي :
004
رده فرعي :
/07
شمارة كاتر :
ح526خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d// , khodaei^d2003/11/05 14:14:18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت