شماره ركورد :
484
پديد آور :
آل محمد، محمدمهدي
عنوان :
ويروس شناسي عمومي
شرح پديد آور :
محمدمهدي آل محمد , نور الدين هابيلي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1367
مشخصات ظاهري :
نه، 231 ص.: مصور، جدول
فروست :
مركز نشر دانشگاهي؛ 379: زيست شناسي؛ 8
كتابنامه :
كتابنامه: ص[229]- 231
موضوع :
ويروس شناسي
شناسه هاي افزوده :
هابيلي، نورالدين، نويسنده همكار
ردة اصلي :
576
رده فرعي :
/64
شمارة كاتر :
آ758و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت