شماره ركورد :
48284
پديد آور :
نحرير، محمدهاشم
عنوان :
اصول مدارهاي الكتريكي
شرح پديد آور :
تاليف محمدهاشم نحرير
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
302 ص .: نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه شيراز؛ 112
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
مدارهاي برقي
ردة اصلي :
621
رده فرعي :
/38132
شمارة كاتر :
ن348
تاريخ :
الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d// , norouzi^d2006/07/05 11:25:44
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت