شماره ركورد :
47866
پديد آور :
نمايشگاه سه سالانه آثار حجمي، اولين، تهران، 1374
عنوان :
تنديس، گزيده اي از آثار اولين نمايشگاه سه سالانه آثار حجمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1375
مشخصات ظاهري :
[212]ص.: مصور (رنگي)
موضوع :
پيكرتراشي- ايران , تهران- نمايشگاهها , هنرهاي تزئيني- ايران
ردة اصلي :
730
رده فرعي :
/955
شمارة كاتر :
ن645ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت