شماره ركورد :
47842
پديد آور :
طالب زاده، حميد
عنوان :
مجموع تستهاي آزمون كارشناسي ارشد عمران
شرح پديد آور :
حميد طالب زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
156 ص.: نمودار
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: Collection of tests in civil engineering
موضوع :
راه و ساختمان- آزمونها و تمرينها , دانشگاههاو مدارس عالي- آزمونها
ردة اصلي :
624
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
ط175م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
76.04^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت