شماره ركورد :
47777
پديد آور :
اميريان، داوود
عنوان :
فيلمنامه تندرهاي ابابيل
شرح پديد آور :
داوود اميريان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
72 ص
موضوع :
فيلمنامه ها
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: تندرهاي ابابيل
ردة اصلي :
791
رده فرعي :
/4372
شمارة كاتر :
الف836ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت