شماره ركورد :
47641
پديد آور :
ناومان، رودلف
عنوان :
ويرانه هاي تخت سليمان و زندان سليمان
شرح پديد آور :
نوشته رودلف ناومان
مترجم :
برگردان فرامرز نجد سميعي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
136 ص.: مصور، نقشه
فروست :
سازمان ميراث فرهنگي 40
عنوان به زبان اصلي :
Die Ruinen von tacht- e suleiman and zendan- e suleiman
موضوع :
تخت سليمان- باستان شناسي , زندان سليمان- اروميه- باستان شناسي
شناسه هاي افزوده :
نجدسميعي، فرامرز، مترجم
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/3043
شمارة كاتر :
ن244و
تاريخ :
1374
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , fazel^d2003/03/05 10:22:31
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت