شماره ركورد :
47400
عنوان :
فرهنگ جامع آلماني- فارسي بروك هاوس؛ براي استفاده دانشجويان و مترجمان
شرح پديد آور :
تاليف و ترجمه خشايار قائم مقامي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1375
مشخصات ظاهري :
2ج.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
Der Sprach Brock Haus
مندرجات :
ج.1. A- L.- ج.2. M-Z
موضوع :
زبان آلماني- واژه‌نامه‌ها- فارسي
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم ، قائم‌مقامي، خشايار
ردة اصلي :
433
رده فرعي :
/فا
شمارة كاتر :
ف661
تاريخ :
1375
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
76.05^d// , k.doostan^d2003/07/07 12:02:46 , fazel^d2003/07/07 12:06:37
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت