شماره ركورد :
47058
پديد آور :
خرم، همايون
عنوان :
ووشو، اسرار تاي چي چوان
شرح پديد آور :
نوشته همايون خرم
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
88ص.: مصور
موضوع :
ووشو
ردة اصلي :
796
رده فرعي :
/8155
شمارة كاتر :
خ462و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت