شماره ركورد :
46501
پديد آور :
بلوم، ديويد
عنوان :
جبر خطي و هندسه
شرح پديد آور :
ترجمه حسين صديقي , محمدحسن بيژن زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1368
مشخصات ظاهري :
608 ص
موضوع :
جبرخطي , هندسه
شناسه هاي افزوده :
صديقي، حسين، مترجم
ردة اصلي :
512
رده فرعي :
/5
شمارة كاتر :
ب672ج
تاريخ :
1368
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , alipour^d2003/11/15 10:59:57
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت