شماره ركورد :
46452
پديد آور :
ناجي، ابراهيم
عنوان :
ليالي القاهره
شرح پديد آور :
ابراهيم ناجي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1973
مشخصات ظاهري :
288 ص
موضوع :
شعرعربي- قرن 14
ردة اصلي :
892
رده فرعي :
/716
شمارة كاتر :
ن127ل
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , rouhi^d2003/08/19 10:06:59
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت