شماره ركورد :
46386
پديد آور :
مهدي، محموداحمد
عنوان :
<البرهان= برهان> من القران، ادب، علم، دراسه، اخلاق
شرح پديد آور :
تاليف محموداحمد مهدي
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
368 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص 362
موضوع :
قرآن- نقد و بررسي
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/159
شمارة كاتر :
م866ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d// , rouhi^d2003/08/09 09:03:39
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت