شماره ركورد :
46310
پديد آور :
نمرو، نلسون لئونارد
عنوان :
فاضلاب صنعتي، خاستگاهها، مشخصات و تصفيه
شرح پديد آور :
نلسون لئونارد نمرو
مترجم :
ترجمه محمود اسدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1368
مشخصات ظاهري :
هشت، 367ص.: مصور. جدول. نمودار
فروست :
مركز نشر دانشگاهي، 484، بهداشت، 6
عنوان به زبان اصلي :
Industrial water pollution Eristics and treatment
كتابنامه :
كتابنامه: در پايان هر فصل
موضوع :
فاضلاب , آب- آلودگي
شناسه هاي افزوده :
اسدي، محمود، مترجم
ردة اصلي :
628
رده فرعي :
/1683
شمارة كاتر :
ن648ف
تاريخ :
1368
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d// , norouzi^d2005/11/01 08:53:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت