شماره ركورد :
45908
پديد آور :
^aمركز آمار ايران
عنوان :
ترجمه مقدماتي طبقه بندي جديد مشاغل سازمان بين المللي كار براي استفاده هاي داخلي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1346
مشخصات ظاهري :
175 ص
موضوع :
رده بندي مشاغل
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/306
شمارة كاتر :
م475ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
روحي 1004 ش^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت