شماره ركورد :
45689
پديد آور :
مستغني، خداداد
تولد/وفات :
1322-
عنوان :
فيزيولوژي مقايسه اي دستگاه گوارش
شرح پديد آور :
خداداد مستغني
ويرايشگر :
ويراستار سارا سلامي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
239 ص.
فروست :
انتشارات دانشگاه شيراز ؛ 196
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
گوارش -- اندامها -- فيزيولوژي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
612
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
م536ف‌
تاريخ :
1372
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت