شماره ركورد :
45465
پديد آور :
ناظرزاده كرماني، فرهاد
عنوان :
نمادگرايي سمبوليسم= symbolism در ادبيات نمايشي همراه با ترجمه دو نمايشنامه نمونه موريس مترلينگ: ناخوانده؛ ويليام باترتينر: برزخ
شرح پديد آور :
نوشته فرهاد ناظرزاده كرماني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1368
مشخصات ظاهري :
2 ج.: مصور
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Symbolist drama in theory and practice
كتابنامه :
كتابنامه: ص 743 -752
موضوع :
سمبوليسم , نمايشنامه- تاريخ و نقد
شناسه هاي افزوده :
مترلينگ، موريس. ناخوانده , تينر، باتلرويليام. برزخ
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/82915
شمارة كاتر :
ن186ن
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت