شماره ركورد :
45430
پديد آور :
ناصيف، اميل، گردآورنده
عنوان :
اروع ما قيل من الرباعيات
شرح پديد آور :
اعداد اميل ناصيف
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1413ق= 1993م
مشخصات ظاهري :
151 ص.: مصور
موضوع :
شعر عربي- مجموعه ها , رباعي- مجموعه ها
ردة اصلي :
892
رده فرعي :
/7108
شمارة كاتر :
ن179الفر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت