شماره ركورد :
44888
پديد آور :
هرگنهان
عنوان :
مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري
شرح پديد آور :
تاليف بي. آر. هرگنهان , هتيواچ. السون
مترجم :
ترجمه علي اكبر سيف
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
698ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
نشر دانا؛ 39:روانشناسي و علوم تربيتي؛ 8
عنوان به زبان اصلي :
An Introduction to theories of Learning
يادداشت :
اين كتاب ترجمه كامل ويرايش چهارم متن اصلي است كه در سال 1993 منتشر گرديده است
كتابنامه :
كتابنامه: ص [685]- 698
موضوع :
آموختن- روانشناسي
شناسه هاي افزوده :
اولسون، متيو , سيف، علي اكبر، مترجم
ردة اصلي :
153
رده فرعي :
/15
شمارة كاتر :
ه517م
تاريخ :
1374
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d// , fazel^d2004/11/27 13:59:07 , norouzi^d2004/11/28 10:16:38 , norouzi^d2004/12/26 09:44:55
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت