شماره ركورد :
44779
پديد آور :
معتضدي، اقبال
عنوان :
بر لبه هاي برفي زمين، دومين مجموعه شعر از بهار 1365 تا بهار 1372
شرح پديد آور :
اقبال معتضدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
79 ص
موضوع :
شعر فارسي- قرن 14
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
م655ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , faraz^d2003/02/24 10:38:18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت