شماره ركورد :
44764
پديد آور :
معاني، ايرج
عنوان :
درد بيخوابي= Sleep disorders
شرح پديد آور :
تاليف ايرج معاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
155 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص [151]- 155
موضوع :
بيخوابي
ردة اصلي :
616
رده فرعي :
/8498
شمارة كاتر :
م651د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت