شماره ركورد :
44699
پديد آور :
مظاهري، حسين
عنوان :
جبهه و جهاد اكبر
شرح پديد آور :
درسهايي از مظاهري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1362
مشخصات ظاهري :
184 ص
موضوع :
جهاد
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/377
شمارة كاتر :
م639ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت