شماره ركورد :
44415
پديد آور :
يكتائي، مجيد، 1293-
عنوان :
تاريخ تمدن و فرهنگ
شرح پديد آور :
بقلم مجيد يكتائي
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
223 ص.: مصور
يادداشت :
اين كتاب در سال 1352 با تعداد صفحات 206 نيز چاپ شده است
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
تمدن- تاريخ , فرهنگ- تاريخ , تكامل اجتماعي- تاريخ , انسان شناسي
ردة اصلي :
901
رده فرعي :
/9
شمارة كاتر :
ي65ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , faraz^d2003/06/21 10:17:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت