شماره ركورد :
44289
پديد آور :
يزدي، ابراهيم
عنوان :
دو مقاله درباره اقتصاد اسلامي
شرح پديد آور :
ابراهيم يزدي
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
ب، 65 ص
موضوع :
اسلام و اقتصاد
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/4833
شمارة كاتر :
ي52د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , faraz^d2003/11/17 11:45:52 , fazel^d2004/10/23 13:50:01
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت