شماره ركورد :
44030
پديد آور :
هيلير، ويرجيل موريس، 1875- 1931
عنوان :
جغرافي جهان براي خردسالان
شرح پديد آور :
تاليف و. م. هيلير
مترجم :
ترجمه احمد مقربي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1337]
مشخصات ظاهري :
ز، 575 ص.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
Achildʹs geography of the world
موضوع :
جغرافيا- ادبيات نوجوانان
شناسه هاي افزوده :
مقربي، احمد، مترجم
ردة اصلي :
910
شمارة كاتر :
ه972ج
تاريخ :
1337
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فرازبخت 928 ش^d// , norouzi^d2005/07/31 08:22:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت