شماره ركورد :
43922
پديد آور :
محمودزاده، غلامعلي
عنوان :
فيزيك و مكانيك سال چهارم دبيرستان اختصاصي علوم تجربي مرحله اول
شرح پديد آور :
غلامعلي محمودزاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
280 ص.: مصور
عناوين ديگر :
بالاي عنوان: كنكور مكاتبه اي
موضوع :
فيزيك- مسائل، تمرينها و غيره , مكانيك- مسائل، تمرينها و غيره , فيزيك , مكانيك
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: كنكور مكاتبه اي
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
م361ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت