شماره ركورد :
43741
پديد آور :
ميلر، آلن
عنوان :
خودآموز اتوكد، نگارش 12
شرح پديد آور :
تاليف آلن ميلر
مترجم :
ترجمه اديك باغداساريان , ويراستار فني محمدرضا وزيري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
248 ص.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
The ABCʹS of Auto Cad release 12
موضوع :
اتوكد , زبانهاي برنامه نويسي كامپيوتر
شناسه هاي افزوده :
باغداساريان، اديك، مترجم
ردة اصلي :
620
رده فرعي :
/0042
شمارة كاتر :
0285
تاريخ :
م979خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , khodaei^d2003/10/29 12:48:54 , fazel^d2004/10/12 15:06:32 , fazel^d2004/10/24 10:25:06
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت