شماره ركورد :
43700
پديد آور :
گولاس، تاديوس
عنوان :
خودآموز روشن بيني
شرح پديد آور :
تاديوس گولاس
مترجم :
ترجمه گيتي خوشدل
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
78 ص
عنوان به زبان اصلي :
The lazy manʹs...
موضوع :
موفقيت
شناسه هاي افزوده :
خوشدل، گيتي، مترجم
ردة اصلي :
158
شمارة كاتر :
گ813خ
تاريخ :
1370
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , shariat^d2008/09/07 09:06:20 , shariat^d2008/09/07 09:08:27
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت