شماره ركورد :
43568
پديد آور :
هنكس، رونالد جان
تولد/وفات :
، 1927-م.
عنوان :
فيزيك خاك كاربردي
شرح پديد آور :
نويسنده آر. جي. هنكس، حي.ال. اشكرافت
مترجم :
ترجمه علي اكبر محبوبي، علي اصغر نادري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
214 ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
دانشگاه بوعلي سينا، شماره 108
يادداشت :
چاپ چهارم: ۱۳۸۵
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
خاك- فيزيك , خاك- رطوبت
شناسه هاي افزوده :
پ اشكرافت، نويسنده همكار , پ محبوبي، علي اكبر، مترجم , ع
ردة اصلي :
631
رده فرعي :
/43
شمارة كاتر :
ه743ف
تاريخ :
1370
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رضواني 927 ش^d// , s.hovsepian^d2006/07/25 11:11:43 , s.hovsepian^d2006/07/29 14:51:27 , s.hovsepian^d2007/12/22 09:55:36
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت