شماره ركورد :
43528
پديد آور :
^aكميسيون مركزي پژوهش در تاريخ حزب كارگران
عنوان :
تاريخ انقلاب اوت
شرح پديد آور :
كميسيون مركزي پژوهش در تاريخ حزب كارگران
مترجم :
ترجمه ح. نوائي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1358
مشخصات ظاهري :
136 ص
عنوان به زبان اصلي :
History of the august revolution
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
ويتنام- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
نوائي- مترجم
ردة اصلي :
959
رده فرعي :
/704
شمارة كاتر :
ك724ت
تاريخ :
1358
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت