شماره ركورد :
43501
پديد آور :
وينر، سولومون
عنوان :
فرهنگ اصطلاحات روزمره امريكايي
شرح پديد آور :
سولومون وينر
مترجم :
ترجمه هاشم بناءپور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
198 ص
عنوان به زبان اصلي :
Comonly used American idions
موضوع :
زبان انگلسي- اصطلاحها و واژه ها , زبان انگليسي- خودآموز
شناسه هاي افزوده :
بناءپور، هاشم، مترجم
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/24فا
شمارة كاتر :
و976ف
تاريخ :
1370
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت