شماره ركورد :
43283
پديد آور :
هاشمي نژاد، قاسم
عنوان :
فيل در تاريكي
شرح پديد آور :
قاسم هاشمي نژاد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1358
مشخصات ظاهري :
153 ص
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ه291ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت