شماره ركورد :
42906
پديد آور :
يان، واسيلي 1875-1954
عنوان :
بسوي آخرين قلزم
شرح پديد آور :
اثر واسيلي يان
مترجم :
ترجمه ماشاءالله ربيع زاده , يدالله رسولي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
395 ص
يادداشت :
اين كتاب جلد سوم از آثارسه گانه درباره تاريخ چنگيزخان است
موضوع :
چنگيزخان، 549-626 ق
شناسه هاي افزوده :
ربيع زاده، ماشاءالله، مترجم , رسولي، يدالله، مترجم
ردة اصلي :
891
رده فرعي :
/734
شمارة كاتر :
ي27ب
تاريخ :
1369
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت