شماره ركورد :
42268
پديد آور :
<المحامي=محامي>، قدري محمود عزت
عنوان :
شرح قانون جواز تصفيه الوقف الذري
شرح پديد آور :
قدري محمود عزت المحامي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1955
مشخصات ظاهري :
94 ص
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
وقف- قوانين واحكام , عراق- قوانين ومقررات
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/372
شمارة كاتر :
م289ش
تاريخ :
1334
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
faraz^d2003/01/21 08:26:48
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت