شماره ركورد :
42051
پديد آور :
كيتن، باستر
عنوان :
فيلمنامه ي ژنرال^aباستر كيتن ¶ مقاله كيتن و معصوميت مكانيكي^aنوشته دانيل ميز
مترجم :
ترجمه مريم موسوي , رحيم قاسميان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1367
مشخصات ظاهري :
106ص.: مصور
يادداشت :
مقاله كيتن و معصوميت مكانيكي از كتاب Silent featureگرفته شده است و فيلنامه ژنرال ترجمه اي است از Le Mecano de la General
موضوع :
فيلمنامه , كتين، باستر. ژنرال- نقد و تفسير
شناسه هاي افزوده :
ميز، دانيل. مقاله كتين و معصوميت مكانيكي , موسوي، مريم، مترجم , قاسميان، رحيم، مترجم , مقاله كتين و معصوميت مكانيكي
ردة اصلي :
791
رده فرعي :
/4372
شمارة كاتر :
ك947ف
تاريخ :
1367
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت