شماره ركورد :
41772
پديد آور :
كاوسي، امير
عنوان :
روشهاي پيشرفته طراحي روسازي راه
شرح پديد آور :
تاليف امير كاوسي , علي خدائي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
468 ص.: نمودار، جدول
موضوع :
راهها- طرح و برنامه ريزي
شناسه هاي افزوده :
خدائي، علي، نويسنده همكار
ردة اصلي :
625
رده فرعي :
/725
شمارة كاتر :
ك324ر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فا^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت