شماره ركورد :
41677
پديد آور :
كاپانچي
عنوان :
فيزيولوژي مفاصل
شرح پديد آور :
نويسنده آي. ا. كاپانچي
مترجم :
مترجم سهيل سعادت
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
دوازده، 489ص.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
The physiology of The joints
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
مفصلها- فيزيولوژي
شناسه هاي افزوده :
سعادت، سهيل، مترجم
ردة اصلي :
616
رده فرعي :
/72
شمارة كاتر :
ك114ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت