شماره ركورد :
41002
پديد آور :
كريشنامورتي، جيدو، 1895-
عنوان :
به اين چيزها بيانديشيم
شرح پديد آور :
كريشنا مورتي
مترجم :
ترجمه فروز روشن بين
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
355 ص
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: انديشه هاي نو
عنوان به زبان اصلي :
Think on these things
موضوع :
راه و رسم زندگي
شناسه هاي افزوده :
روشن بين، فروز، مترجم , ^cعنوان: انديشه هاي نو
ردة اصلي :
170
شمارة كاتر :
ك488ب
تاريخ :
1370
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
زارع 925^d// , norouzi^d2005/04/06 11:10:44 , norouzi^d2006/04/08 10:43:25
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت