شماره ركورد :
40804
پديد آور :
كيا، خجسته
عنوان :
سخنان سزاوار زنان در شاهنامه پهلواني
شرح پديد آور :
خجسته كيا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1371
مشخصات ظاهري :
238 ص
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ ق- شاهنامه- نقد و تفسير
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473ش/ن‌ك
تاريخ :
1371
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت