شماره ركورد :
40757
پديد آور :
تانن، دبرا
عنوان :
مرا نمي فهمي تو هم مرا نمي فهمي
شرح پديد آور :
دبرا تانن
مترجم :
مهدي قراچه داغي , زهره فتوحي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
442ص
عنوان به زبان اصلي :
Yoy Just dont understand; woman and men in Conversation
موضوع :
راه و رسم زندگي , سازگاري , موفقيت
شناسه هاي افزوده :
قراچه داغي، مهدي، مترجم
ردة اصلي :
158
رده فرعي :
/5
شمارة كاتر :
ت272م
تاريخ :
1372
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , norouzi^d2004/12/28 09:38:49
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت