شماره ركورد :
39631
پديد آور :
منجمي، محمد
عنوان :
فيزيك الكتريسته
شرح پديد آور :
نگارش محمد منجمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1338
مشخصات ظاهري :
ز، 276 يطح ص.: مصور. نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران، 534
موضوع :
برق
ردة اصلي :
537
شمارة كاتر :
م784ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d// , a.khorasani^d2002/12/08 14:40:46 , fazel^d2003/09/17 14:54:30 , alipour^d2003/10/19 09:24:25 , rezvani^d2005/09/18 15:39:52
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت