شماره ركورد :
39141
پديد آور :
آويشن، اشكان
عنوان :
ضحاك در چشم انداز يك تعبير(ضحاك از درونه ي تعبرها)
غيره :
اشكان آويشن
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
133ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 133
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم. شاهنامه. ضحاك- نقد و تفسير , ضحاك
شناسه هاي افزوده :
فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ق. شاهنامه
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473آ
تاريخ :
1369
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
عطابخش 921، مب^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت