شماره ركورد :
38938
پديد آور :
نجمي، ناصر، 1300-
عنوان :
وزارت كشور از ديروز تا امروز
شرح پديد آور :
[نوشته] ناصر نجمي , حسين عمادزاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1346
مشخصات ظاهري :
134 ص.: مصور، جدول
موضوع :
ايران. وزارت كشور- تاريخ , ايران- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
عمادزاده، حسين، نويسنده همكار
ردة اصلي :
955
شمارة كاتر :
ن334و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d// , fazel^d2003/10/07 15:17:39
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت