شماره ركورد :
38837
پديد آور :
نقوي، عليرضا
عنوان :
تذكره نويسي فارسي در هند و پاكستان، شرح تذكره هاي شعرائي كه در هند و پاكستان به تاليف در آمده است و...
شرح پديد آور :
نگارش عليرضا نقوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1343
مشخصات ظاهري :
بيست و سه، 879 ص
يادداشت :
شماره ثبت 25698 كتاب اهدايي وقفي مرحوم دكتر يزدگردي طبق نظر واقف براي استفاده در محل در نظر گرفته شده است و در بخش مرجع كتابخانه مركزي نگهداري مي شود.
كتابنامه :
كتابنامه: ص 799- 826
موضوع :
شعر فارسي- تاريخ و نقد , شعر فارسي- هند , شعر فارسي- پاكستان
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/009
شمارة كاتر :
ن589ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d// , norouzi^d2004/04/25 11:38:50
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت