شماره ركورد :
38558
پديد آور :
ميرباقري، احمد
عنوان :
جبر خطي و ماتريس ها
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1354
مشخصات ظاهري :
331 ص
فروست :
انتشارات دانشگاه ملي ايران، ش 60
ردة اصلي :
512
رده فرعي :
/5
شمارة كاتر :
م928ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , alipour^d2003/06/08 08:09:41 , alipour^d2003/06/08 08:10:16
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت