شماره ركورد :
37648
پديد آور :
ناگيبين، يوري
عنوان :
چپق (سه داستان)
شرح پديد آور :
يوري ناگيبين
مترجم :
[ترجمه] فردوسي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1953]
مشخصات ظاهري :
150 ص
شناسه هاي افزوده :
فردوسي، مترجم
ردة اصلي :
891
رده فرعي :
/73
شمارة كاتر :
ن218چ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت