شماره ركورد :
37602
پديد آور :
ناظرزاده كرماني، فرهاد
عنوان :
تئاتر پيشتاز تجربه گر و عبث نما
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به انگليسي:Farhan Nazerzadeh Kermani The Avan- Gaurd, Experimental
شرح پديد آور :
نوشته فرهاد ناظرزاده كرماني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1365
مشخصات ظاهري :
478 ص.: مصور
يادداشت :
همراه با ترجمه نمايشنامه نقاشي اثر اوژن يونسكو
كتابنامه :
كتابنامه: ص [479- 486]
موضوع :
نمايش , نمايشنامه , نمايشنامه نويسان
شناسه هاي افزوده :
يونسكو، اوژن، 1912- نقاشي
ردة اصلي :
792
رده فرعي :
/09091
شمارة كاتر :
ن186ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
samadi^d2003/01/25 14:49:20
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت