شماره ركورد :
37449
پديد آور :
ناصرخسرو، 394- 481 ق
عنوان :
سفرنامه جناب حكيم ناصرخسرو علوي بطرف مغرب زمين
شرح پديد آور :
ناصرخسرو
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
[1312]
فروست :
82 ص
عناوين ديگر :
چاپ سنگي
موضوع :
ايران- سير و سياحت , مصر- سير و سياحت , حجاز- سير و سياحت , آسياي صغير- سير و سياحت
ردة اصلي :
910
رده فرعي :
/4
شمارة كاتر :
ن169س
تاريخ :
1312
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , faraz^d2003/03/17 11:05:52
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت