شماره ركورد :
37439
پديد آور :
مهتدي، نادره
عنوان :
فيزيولوژي رواني
شرح پديد آور :
ترجمه و نگارش و انتخاب منابع از نادره مهتدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1360
مشخصات ظاهري :
ه، 695 ص.: مصور
كتابنامه :
كتابنامه: در پايان هر فصل
موضوع :
بهداشت رواني
ردة اصلي :
614
رده فرعي :
/58
شمارة كاتر :
م862ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت