شماره ركورد :
37385
پديد آور :
ناصرخسرو، 394- 481 ق
عنوان :
جامع الحكمتين
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به فرانسه:Nasir- e Khosrow Kitab- e Jami al- Hikmath
شرح پديد آور :
تصنيف ابومعين ناصرخسرو قبادياني مروزي يمگاني
ويرايشگر :
بتصحيح و مقدمه فارسي و فرانسوي هنري كربين ¶ محمد معين
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1332
مشخصات ظاهري :
30، 348، 144 ص
فروست :
گنجينه نوشته‌هاي ايراني، 3
يادداشت :
اي‍ن‌ ك‍ت‍اب‌ ش‍رح‍ي‌ اس‍ت‌ ب‍ر ق‍ص‍ي‍ده‌اي‌ از اب‍وال‍ه‍ي‍ث‍م‌ , ف‍ارس‍ي‌ - ف‍ران‍س‍ه‌ , چاپ دوم توسط طهوري در سال 1363 منتشر گرديد
موضوع :
ك‍لام‌ اس‍م‍اع‍ي‍ل‍ي‍ه‌ , ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ي‌ -- ق‍رن‌ 5ق‌. , فلسفه اسلامي
شناسه هاي افزوده :
پ م‍ع‍ي‍ن‌، م‍ح‍م‍د، 1350 - 1297. م‍ص‍ح‍ح‌ , ع اب‍وال‍ه‍ي‍ث‍م‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌. ق‍ص‍ي‍ده‌. ش‍رح‌ , ك‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ري‌، 1979 - 1903، .Corbin, Henry‬م‍ص‍ح‍ح‌
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/4176
شمارة كاتر :
ن164ج
تاريخ :
1332
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , norouzi^d2003/11/17 12:40:10 , norouzi^d2005/12/03 15:28:41 , norouzi^d2009/04/27 10:11:27
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت