شماره ركورد :
37346
پديد آور :
^aايران. وزارت بازرگاني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
عنوان :
ونزوئلا
شرح پديد آور :
تهيه كننده محمد زاغيان
ويرايش :
[ويرايش. 2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
سيزده، 377 ص.: جدول
فروست :
نظري اجمالي به كشورها؛ 1
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 363 -366 و همچنين بصورت زيرنويس
موضوع :
ونزوئلا- اوضاع اقتصادي , ونزوئلا- اوضاع سياسي , ونزوئلا- اوضاع اجتماعي , ونزوئلا- روابط خارجي- ايران , ايران- روابط خارجي- ونزوئلا
شناسه هاي افزوده :
زاغيان، محمد
ردة اصلي :
918
رده فرعي :
/7
شمارة كاتر :
الف965و
تاريخ :
1370
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2002/08/18 13:05:30 , alipour^d2003/10/18 09:53:44
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت